เตือนคนไทยเที่ยวเกาหลี เตรียมเอกสาร หลังพบยอดหลบหนีเข้าเมืองพุ่งต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ได้ออกประกาศ เรื่อง สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตามที่ได้ปรากฏข่าวคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของเกาหลีใต้ เป็นจำนวนมากขึ้นในระยะหลัง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับการแจ้งและร้องเรียนจากคนไทย เพื่อขอรับความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยสรุประบุว่า

1 ประเทศไทยมีข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 90 วัน กล่าวคือ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างให้คนไทยบางรายลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้

2 จากสถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ เมื่อเดือน มี.ค. พบว่า คนไทยพำนักอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 52,435 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 ของจำนวนคนไทยทั้งหมดที่พำนักอยู่ 90,235 คน หากยังแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป จะกลายเป็นประเทศที่มีคนพำนักผิดกฎหมายมากที่สุด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงต้องดำเนินการเพื่อลดจำนวนคนไทยที่พำนักอย่างผิดกฎหมายลง3 มาตรการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการเพื่อแก้ไข คือ ให้ผู้พำนักผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ เมื่อปี 2558 มีจำนวนคนไทยเดินทางกลับ 8,402 คน และการป้องกันการเพิ่มขึ้นของการพำนักผิดกฎหมาย ด้วยการปฏเสธการเข้าเมืองของผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ทำให้มีคนไทยที่ถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง

4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีอำนาจอย่างเต็มที่ตามกฎหมายของเกาหลีใต้ ที่จะเรียกสัมภาษณ์หรือสอบถามคนไทยที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย โดยหน่วยงานราชการไทยไม่มีอำนาจ และไม่สามารถเข้าแทรกแซงการตัดสินใจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้

5คนไทยที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว จะต้องเตรียมหลักฐานเอกสาร คือ บัตรโดยสารเครื่องบินทั้งขาไป และขากลับ เอกสารสำรองโรงแรม ที่พัก จำนวนเงินที่มากพอต่อการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลา แผนการท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไป เป็นต้น

ขอบคุณภาพประกอบ Korea Tourism Organization Thailand

ที่มา>>>ข่าวสด